một vật có khối lượng m=20kg chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 5 so với gia tốc 0 .2 m/s2 . động lượng của vật tại thời điểm vật đi

Question

một vật có khối lượng m=20kg chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 5 so với gia tốc 0 .2 m/s2 . động lượng của vật tại thời điểm vật đi được quãng đường 20m kể từ khi bắt đầu

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-17T07:09:50+00:00 2 Answers 44 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T07:11:12+00:00

  Đáp án:

  \(p = 20\sqrt {33} kgm/s\)

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc của vật sau 20m là:

  \({v^2} – v_0^2 = 2as \Rightarrow v = \sqrt {v_0^2 + 2as}  = \sqrt {{5^2} + 2.0,2.20}  = \sqrt {33} m/s\)

  Động lượng của hệ sau 20 m là:

  \(p = mv = 20\sqrt {33} kgm/s\)

  0
  2021-09-17T07:11:44+00:00

  Vận tốc vật sau khi đi 20m:

  $v=\sqrt{2as+v_o^2}$

  $\Leftrightarrow v=\sqrt{2.0,2.20+5^2}$

  $\Rightarrow v=\sqrt{33} m/s$

  Động lượng: $p=mv=20.\sqrt{33}=20\sqrt{33} kgm/s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )