muốn có 100 lít nước ở nhiệt độ 35 độ C thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 15 độ C. lấy Cnước là 4190 J/kg.k .

Question

muốn có 100 lít nước ở nhiệt độ 35 độ C thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 15 độ C. lấy Cnước là 4190 J/kg.k . (Hãy tóm tắt r giải dùm mik nhé c.ơn rất nhìu)

in progress 0
Cora 20 phút 2021-09-20T22:16:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T22:18:05+00:00

  Đáp án:

   V’=23,5 lít

  V”=76,5 lít

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt

  V=100 lít =>m=100kg

  t=35°C

  t’=100°C

  t”=15°C

  c=4190 J/kg.k

  m’=?kg

  m”=?kg

  Giải

  Gọi m’ (kg) là khối lượng của nước ở 100°C

  Khối lượng nước ở 15°C là : m”=100-m'(kg)

  Nhiệt lượng cần thiết để m'(kg) nước ở 100°C tỏa ra

  Q’=m’.c.(t’-t)

  Nhiệt lượng cần thiết để m” (kg) nước ở 15°C thu vào

  Q”=m”.c.(t’-t”)

  Bỏ qua mọi sự mất mát và trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh

  Theo phương trình cân bằng nhiệt

  Q’=Q”

  =>m’.c.(t’-t)=m”.c.(t-t”)

  =>m’.(t’-t)=m”.(t-t”)

  Thay số

  m’.(100-35)=(100-m’).(35-15)

  =>m’=23,5kg  => V’=23,5 lít

  =>m”=76,5kg  =>V”=76,5 lít

  Vậy phải đổ 23,5 lít nước đang sôi vào 76,5 lít nước ở 15°C để được 100 lít nước ở 35°C

  0
  2021-09-20T22:18:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   V = 100l 

  $t_{cb} = 35^0C$ 

  $t_1 = 15^0C$ 

  $t_2 = 100^0C$ 

  $c_{nước} = 4190J/kg.K$ 

  Vì trọng lượng riêng của nước là d = 10000kg/$m^3$ nên mỗi lít nước có khối lượng là 1kg. 

  Gọi lượng nước ở $100^0C$ là m và nước ở $15^0C$ là m’, ta có: 

  m + m’ = 100(1) 

  Nhiệt lượng nước ở $100^0$C toả ta là: 

  $Q = m.c(t_1 – t_{cb}$ = m.c(100 – 35) = 65m.c (J) 

  Nhiệt lượng nước ở $15^0C$ thu vào là: 

  $Q’ = m’.c(t_{cb} – t_1)$ = m’.c(35 – 15) = 20m’.c (J) 

  Phương trình cân bằng nhiệt Q = Q’ nên 

  65m.c = 20m’.c <=> 13m = 4m’ (2) 

  Từ (1) và (2) suy ra: 

  m = 25,53 (kg) và m’ = 76,47 (kg) 

  Vậy cần 25,53 lít nước đang sôi và 76,47 lít nước ở $15^0C$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )