Nhập n bất kỳ sau đó in ra tổng các chữ số của n

Question

Nhập n bất kỳ sau đó in ra tổng các chữ số của n

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-08-17T07:03:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:05:19+00:00

  – Gán tổng S với giá trị ban đầu là 0

  – Sử dụng để lấy từng chữ số của số tự nhiên N bằng cách:

  Lặp trong khi mà N còn > 0 thì

  + Gán k là chữ số cuối cùng của N.

  + Tiến hành cắt chữ số cuối cùng của N đi bằng việc lấy N chia cho 10.

  + Cộng dồn S: = S + k

  Lặp lại cho đến khi N = 0 thì dừng

  0
  2021-08-17T07:05:20+00:00

  program window

  uses crt;

  var n,m:longint;tong:byte;

   BEGIN

  clrscr;

    write(‘Nhap n: ‘);readln(n);

    tong:=0;m:=n;

    while m>0 do

      begin

        tong:=tong+m mod 10;

        m:=m div 10;

  end;

  writeln(‘Tong cac chu so cua ‘,n,’ la: ‘,tong);

  readln

  END

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )