pha 100g nước ở 100°C và 100g nước ở 40 °C, biết ndr của nước là 4200 J/Kg.K. Hỏi nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là bao nhiêu

Question

pha 100g nước ở 100°C và 100g nước ở 40 °C, biết ndr của nước là 4200 J/Kg.K. Hỏi nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là bao nhiêu

in progress 0
Arya 2 tuần 2021-07-12T10:39:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:40:50+00:00

  Gọi nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là t độ C

  100ml=0,1L

  Nhiệt lượng nước tỏa ra để hạ từ 100 độ C xuống t độ C

  $Q_{tỏa}=m .c.(t_1-t)=0,1.4200.(100-t)=42000-420t(J)$

  Nhiệt lượng nước thu vào để tăng từ 40 độ C lên t độ C

  $Q_{thu}=m.c.(t-t_2)=0,1.4200.(t-40)=420t.16800(J)$

  Ta có phương trình cân bằng nhiệt:

  $Q_{tỏa}$ = $Q_{thu}$

  $42000-420t_{}=420t-16800$

  $-420t-420t=-42000-16800_{}$

  =>$t_{}$ = $\frac{-42000-16800}{-420-420}=30^0C$

  0
  2021-07-12T10:40:59+00:00

  Đáp án: `t=30^oC`

  Giải:

  `m_1=m_2=100g`

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

  $Q_{toa}=Q_{thu}$

  ⇔ `m_1c(t_1-t)=m_2c(t-t_2)`

  ⇔ `t_1-t=t-t_2`

  ⇔ `100-t=t-40`

  ⇔ `2t=60`

  ⇒ $t=30 \ (^oC)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )