Phương trình chuyển động của một chất điểm là x=50t^2 +20t -10 (cm,s) a) Tính gia tốc của chuyển động. b)Tính vận tốc của vật lúc t=2s c)Xác định vi t

Question

Phương trình chuyển động của một chất điểm là x=50t^2 +20t -10 (cm,s)
a) Tính gia tốc của chuyển động.
b)Tính vận tốc của vật lúc t=2s
c)Xác định vi trí vật đó lúc nó có vận tocs là 120 cm/s

in progress 0
Faith 1 tháng 2021-09-01T22:02:18+00:00 2 Answers 129 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:03:38+00:00

  a, 

  Gia tốc: $a=2.50=100(cm/s^2)$

  b,

  $v_o=20(cm/s)$

  $v=v_o+at\Rightarrow v=20+100.2=220(cm/s)$

  c,

  Khi $v=120(cm/s)\Rightarrow t=\dfrac{120-20}{100}=1(s)$

  $\Rightarrow x=50.1^2+20-10=60(cm)$

  $\Rightarrow$ vật cách gốc toạ độ 60cm

  0
  2021-09-01T22:04:00+00:00

  a)

  X= X0 + V0t+ 1/2at^2

  X= 50t^2 + 20t – 10

  <=> 1/2a= 50 => a= 100 cm/s^2 

  b) 

  v0 = 20 cm/s

  v= v0 + at = 20 + 100.2 = 220 cm/s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )