Thả một miếng đồng có khối lượng 0.5 kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80 độ c xuống 20 độ c. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu

Question

Thả một miếng đồng có khối lượng 0.5 kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80 độ c xuống 20 độ c. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng thêm bao nhiêu độ
Cảm ơn ạ

in progress 0
Mackenzie 3 tuần 2021-07-08T17:48:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:49:37+00:00

  Đáp án:

   Nước nhận được nhiệt lượng bằng $11400J$

  Và nước nóng thêm $5,43^{o}C$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  Nhiệt lượng mà nước nhận được sẽ bằng với nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra:

  $=Q_{2}=Q_{1}=m1.c1.(t1-t)=0,5.380.(80-20)=11400J$

  Nhiệt độ mà nước tăng thêm là:

  $Δt_{2}=$ $\frac{Q^{2}}{m^{2}.c^{2}}=$ $\frac{11400}{0,5.4200}=$ $5,43^{o}C$

  0
  2021-07-08T17:49:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : Q1 = m1.c1.(t1 – t) =0.5.380.(80-20) = 11400 
  Q2 = m2.c2.(t – t2) = 0,5.4200.(20 – t2) = 42000 – 2100.t2 
  Theo pt cân bằng nhiệt , ta có : 
  Q1 = Q2 
  11400 = 42000 – 2100.t2 
  t2 = 14,57 
  t’ = t – t2 = 20 – 14,57 = 5,43 
  Vậy nước nhận một nhiệt lượng là 11400 và nóng lên 5,43 độ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )