Tin học 11-nhập vào từ bàn phím 1 xâu không quá 100 kí tự.in ra màn hình xâu sau khi đã xoá bỏ tất cả các kí tự B(không phân biệt chữ hoa hay chữ thườ

Question

Tin học 11-nhập vào từ bàn phím 1 xâu không quá 100 kí tự.in ra màn hình xâu sau khi đã xoá bỏ tất cả các kí tự B(không phân biệt chữ hoa hay chữ thường)

in progress 0
Hadley 4 tuần 2021-08-13T14:03:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:04:38+00:00

  uses crt;
  var s:string; i:byte;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap xau: ‘); readln(s);
     while i<=length(s) do
     begin
        if (s[i]=’B’) or (s[i]=’b’) then 
        begin
           delete(s,i,1);
           i:=i-1;;
        end;
        i:=i+1;
     end;
     write(‘Xau ket qua la: ‘,s);
     readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )