Tính nhiệt lượng cần thiết để đun 5 lít nước ở 30 độ C đến 60 độ C ?

Question

Tính nhiệt lượng cần thiết để đun 5 lít nước ở 30 độ C đến 60 độ C ?

in progress 0
Brielle 5 tháng 2021-07-08T23:43:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:44:35+00:00

  Tóm tắt :

  V=5 lít →m=5kg

  C=4200J/kg.K

   t1=30°C

  t2=60°C

  Giải:
  Nhiệt lướng cần thiết để đun 5 lít nước ở 30 độ C đến 60 độ C là:

  Q = m×C×Δt=5×4200×(60-30)=630000(J)=630KJ

  0
  2021-07-08T23:45:25+00:00

  Đáp án:

   630kj

  Lời giải

  Ta có

  V = 5l => m = 5kg

  c = 4200J/kg.K

  t= 30oC

  t= 60oC

  Q = ?

  Nhiệt lượng cần cung cấp là:

  Q = m.c.Δt = 5.4200.(60 – 30) = 630000J = 630kJ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )