Topic: Talk about two types of energy sources viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng anh về 2 loại nguồn năng lượng (Dịch luôn nhá) Giúp minh đyy :((

Question

Topic: Talk about two types of energy sources
viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng anh về 2 loại nguồn năng lượng (Dịch luôn nhá)
Giúp minh đyy :((

in progress 0
Parker 2 tuần 2021-08-29T14:16:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:17:42+00:00

  Trả lời:

     In the world today there are 2 types of energy sources: renewable energy and non-renewable energy. About renewable energy sources, it comes from natural sources or processes that are constantly replenished. For example, sunlight keep shining and wind keep blowing, even if their availability depends on time and weather. The example for renewable sources are solar, wind, hydro (also known as water). And about the non-renewable one, it is a natural substance that is not replenished with the speed at which it is consumed. It is a finite resource. These are fossil fuels, such as oil, natural gas, and coal are examples of nonrenewable resources. So renewable and non-renewable resources are the opposite: Their supply replenishes naturally or can be sustained.

  DỊCH: Trên thế giới hiện nay có 2 loại nguồn năng lượng: năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo. Về nguồn năng lượng tái tạo, nó đến từ các nguồn tự nhiên hoặc các quá trình được bổ sung liên tục. Ví dụ, ánh sáng mặt trời tiếp tục chiếu sáng và gió tiếp tục thổi, ngay cả khi sự sẵn có của chúng phụ thuộc vào thời gian và thời tiết. Ví dụ cho các nguồn tái tạo là năng lượng mặt trời, gió, thủy điện (còn được gọi là nước). Và về chất không thể tái tạo, nó là một chất tự nhiên không được bổ sung với tốc độ tiêu thụ. Nó là một nguồn tài nguyên hữu hạn. Đây là những nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá là những ví dụ về tài nguyên không thể tái sinh. Vì vậy, tài nguyên tái tạo và không tái tạo là ngược lại: Nguồn cung cấp của chúng bổ sung một cách tự nhiên hoặc có thể duy trì.

  $\text{~YOONMIN FOREVER~}$

  $\text{#BTS}$

  0
  2021-08-29T14:17:58+00:00

  Paragraph:

  The Earth is gradually running out of resources. Resources are scarce day by day, so scientists are researching and looking for new resources. In temperate countries, due to have many the wind, the wind is used to generate electricity. In tropical countries, due to having much sunshine, the sunshine is used to generate electricity. And a lot of countries in the world use different resources instead of using water to generate electricity.

  Traslate:

  Trái đất đang dần cạn kiệt tài nguyên. Nguồn tài nguyên khan hiếm từng ngày, vì vậy các nhà khoa học đang nghiên cứu và tìm kiếm những nguồn tài nguyên mới. Ở các nước ôn đới, do có nhiều gió nên gió được dùng để sản xuất điện. Ở các nước nhiệt đới, do có nhiều ánh nắng mặt trời nên ánh nắng mặt trời được sử dụng để phát điện. Và có rất nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng các nguồn tài nguyên khác nhau thay vì chỉ sử dụng nước để tạo ra điện. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )