Trộn lẫn rượu và nước , người ta được 1 hỗn hợp có khối lượng 138gam ở 30 độ C , Tính khối lượng của rượu và nước đã pha , biết rằng rượu có nhiệt độ

Question

Trộn lẫn rượu và nước , người ta được 1 hỗn hợp có khối lượng 138gam ở 30 độ C , Tính khối lượng của rượu và nước đã pha , biết rằng rượu có nhiệt độ là 20 độ C , nước có nhiệt độ là 80 độ C , biết nhiệt dung riệng của rượu là 2500J/KG.K , nước là 4200 J/KG.K . Bỏ qua sự bốc hơi của rượu

in progress 0
Daisy 1 giờ 2021-09-07T10:28:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:30:04+00:00

  Đáp án:

  Khối lượng nước đã pha là 15g

  Khối lượng rượu đã pha là 123g

  Giải thích các bước giải:

   Gọi m’ (kg) là khối lượng của nước

  m” (kg) là khối lượng của rượu

  Theo đề bài : m’ + m” = 0,138  (1)

  Nhiệt lượng mà nước tỏa ra

  Q’=m’.c’.(t’ – t ) =m’.4200.(80-30)=210000.m’

  Nhiệt lượng mà rượu thu vào

  Q”=m”.c”.(t – t” )=m”.2500.(30-20)=25000.m”

  Theo phương trình cân bằng nhiệt

  Q’ = Q”

  => 210000.m’ = 25000.m” 

  <=> 210000.m’ – 25000.m” = 0  (2) 

  Từ (1) và (2) ta có

  m’ + m” = 0,138

  210000.m’ – 25000.m” = 0

  => m’ = 0,015(kg) = 15g

  => m” = 0,123 (kg) = 123g

  Vậy khối lượng nước đã pha là 15g

  Khối lượng rượu đã pha là 123g

  0
  2021-09-07T10:30:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có: `m_1+m_2=138 gam = 0,138kg`

  `=>` `m_1=0,138-m_2`

  Nhiệt lượng nước tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào.

  ta có phương trình:

  `Q_1=Q_2`

  `m_1. 4200.(80-30)=m_2. 2500.(30-20)`

  `(0,138-m_2). 4200.50=m_2. 2500.10`

  `m_2=0,123kg=123g`

  `m_1=0,138-0,123=0,015kg=15g`

  Đáp số: rượu=123g

              nước=15g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )