trong cửa hàng có các loại sơn : 16kg ,17kg,21kg. 1 người khách cần mua 185kg sơn.viết chương trình tính và cho biết cần bán cho người khách bao nhiêu

Question

trong cửa hàng có các loại sơn : 16kg ,17kg,21kg. 1 người khách cần mua 185kg sơn.viết chương trình tính và cho biết cần bán cho người khách bao nhiêu thùng mỗi loại (bao nhiêu thùng 16kg,17kg,21kg) để không phải bán lẻ thùng nào
em cần gấp mong mọi người giúp dùm ạ

in progress 0
Hailey 4 tháng 2021-08-25T07:34:43+00:00 1 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:36:39+00:00

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var a,b,c: byte;
  Begin
          Clrscr;
          For a:=1 to 12 do
                  For b:=1 to 11 do
                          For c:=1 to 9 do
                                  If a*16+b*17+c*21=185 then
                                  Begin
                                          Writeln(a,’ thung dau loai 16kg’);
                                          Writeln(b,’ thung dau loai 17kg’);
                                          Writeln(c,’ thung dau loai 21kg’);
                                          Writeln;
                                  End;
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )