Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính TKPK vật đặt trong khoản tiêu cự a) biết ảnh cách thấu tkinhs 6cm ảnh = 2/3 vật, đặt cách thấu kính bao n

Question

Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính TKPK vật đặt trong khoản tiêu cự
a) biết ảnh cách thấu tkinhs 6cm ảnh = 2/3 vật, đặt cách thấu kính bao nhiêu? Tính tiêu cự của thấu kính.

in progress 0
Charlie 19 phút 2021-09-16T03:21:41+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:23:17+00:00

  Đáp án:

   f=18cm

  Giải thích các bước giải:
  \(OA’ = 6cm;A’B’ = \dfrac{2}{3}AB\)

  TKPK:

  Khoảng cách từ vật tới thấu kính 
  \(\dfrac{{A’B’}}{{AB}} = \dfrac{{OA’}}{{OA}} \Rightarrow OA = \dfrac{{AB}}{{\dfrac{2}{3}AB}}.6 = 9cm\)

  Tiêu cự: 
  \( – \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{{OA}} – \dfrac{1}{{OA’}} \Rightarrow f =  – \dfrac{{OA’.OA}}{{OA’ – OA}} = \dfrac{{6.9}}{{9 – 6}} = 18cm\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )