viết các lệnh tính toán của excel

Question

viết các lệnh tính toán của excel

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-08-22T01:58:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:59:57+00:00

  1. Hàm SUM: Hàm tính tổng các đối số

  2. Hàm AVERAGE: Hàm tính trung bình cộng

  3. Hàm MIN/MAX: Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

  4. Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

  5. Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

  6. Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

  0
  2021-08-22T02:00:00+00:00

  =sum(…)

  =min(…)

  =max(…)

  =average(…)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )