Viết chương con trình tìm số lớn nhất của dãy số T gồm s phần tử số nguyên (s nhỏ hơn hoặc bằng 500) giúp mình với ạ

Question

Viết chương con trình tìm số lớn nhất của dãy số T gồm s phần tử số nguyên (s nhỏ hơn hoặc bằng 500) giúp mình với ạ

in progress 0
Claire 1 năm 2021-08-11T23:08:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T23:10:26+00:00

  uses crt;
  var T:array[1..500] of integer;
      i,n,max:integer;
  procedure TT;
  begin
     for i:=1 to n do
     begin
        write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘);
        readln(T[i]);
     end;
     max:=T[1];
     for i:=2 to n do if T[i]>max then max:=T[i];
     write(‘Max=’,Max);
  end;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
     TT;
     readln;
  end.

  0
  2021-08-11T23:10:43+00:00

  program:Bai_tap_1;

  uses crt;
  var T:array[1..500] of integer;
      i,n,max:integer;
  procedure TT;
  begin
     for i:=1 to n do
     begin
        write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘);
        readln(T[i]);
     end;
     max:=T[1];
     for i:=2 to n do if T[i]>max then max:=T[i];
     write(‘Max=’,Max);
  end;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
     TT;
     readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )