viết chương trình hoán đổi giá trị 2 số a,b mà không sử dụng biến tạm,có giải thích chi tiết đikèm,ko có =bc

Question

viết chương trình hoán đổi giá trị 2 số a,b mà không sử dụng biến tạm,có giải thích chi tiết đikèm,ko có =bc

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-11T00:52:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:54:32+00:00

  uses crt;
  var a,b: real;(a,b thộc tập hợp số thực)
  begin
  clrscr;
  write (‘nhap a: ‘);  (hiển thì ra màn hình ‘nhap a:)

  readln (a);( nhập giá trị a vào máy)
  write (‘nhap b: ‘);(hiển thì ra màn hình ‘nhap b:)

   readln (b);(nhập giá trị b vào máy)
  a:=a+b;(giá trị a mới = a cũ +b cũ)

  b:=a-b;( giá trị b mới = a mới -b cũ = a cũ + b cũ – b cũ= a cũ)

  a:=a-b; ( giá trị a mới  lần hai= a mới lần 1 – b mới = a cũ + b cũ -a cũ=b cũ)
  writeln (‘gia tri cua a la: ‘,a);( hiển thị ra màn hình gia tri cua a la : (b cũ))
  writeln (‘gia tri cua b la: ‘,b);(hiển thị ra màn hình gia tri cua b la : (a cũ))
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )