Viết chương trình liệt kê các số nguyên tố từ 1 đến n ( n là số nguyên dương và được nhập từ bàn phím )

Question

Viết chương trình liệt kê các số nguyên tố từ 1 đến n ( n là số nguyên dương và được nhập từ bàn phím )

in progress 0
Everleigh 2 năm 2021-08-22T21:59:50+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:01:09+00:00

  program songuyento;
  uses crt;
  var n,i : integer;
  function snt(x : integer) : boolean;
  var d,i : integer;
  begin d:=0;
  for i:=1 to x do if x mod i = 0 then d:=d+1;
  if d=2 then snt:=true else snt:=false;
  end;
  begin clrscr;
  write(‘Nhap so n :’); readln(n);
  write(‘Cac so nguyen to tu 1 den ‘,n,’ la :’);
  for i:=1 to n do if snt(i) = true then write(i:3);
  readln
  end.

  0
  2021-08-22T22:01:10+00:00

  program oken;
  uses crt;
  var n,i,j,dem: longint;
  begin
      clrscr;
      write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
      write(‘Cac so nguyen to tu 1 -> ‘,n,’: ‘);
      for i:=1 to n do
          begin
              dem:=0;
              for j:=2 to (i div 2) do
                  if i mod j=0 then
                      dem:=dem+1;
              if dem=0 then 
                  write(i,’ ‘);
          end;
      readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )