viết chương trình n số nguyên (n<=100) và 1 số nguyên K có bao nhiêu số chính phương

Question

viết chương trình n số nguyên (n<=100) và 1 số nguyên K có bao nhiêu số chính phương

in progress 0
Jade 1 năm 2021-07-24T18:42:18+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:43:31+00:00

  Sửa đề: bỏ nhập k vài nó ko liến quan, bạn vui lòng bổ sung chi tiết câu hỏi.

  uses crt;
  var i,n,d:longint; a:array[1..10000000]of longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘n=’);readln(n);
     for i:=1 to n do
        begin
           write(‘a[‘,i,’]=’);readln(A[i]);
           if sqrt(a[i])=trunc(sqrt(a[i])) then inc(d);
        end;
     writeln(d);
  readln;
  end.

  0
  2021-07-24T18:43:58+00:00

  Sửa đề: bỏ nhập k vài nó ko liến quan, bạn vui lòng bổ sung chi tiết câu hỏi.

  uses crt;
  var i,n,d:longint; a:array[1..10000000]of longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘n=’);readln(n);
     for i:=1 to n do
        begin
           write(‘a[‘,i,’]=’);readln(A[i]);
           if sqrt(a[i])=trunc(sqrt(a[i])) then inc(d);
        end;
     writeln(d);
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )