Viết chương trình nhập dãy số in các số chẵn ra màn hình, tính tổng của các số chẵn có trong danh sách

Question

Viết chương trình nhập dãy số in các số chẵn ra màn hình, tính tổng của các số chẵn có trong danh sách

in progress 0
Melanie 4 tuần 2021-08-11T19:01:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:02:43+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var A:array[1..1000] of integer;

        n,i:integer;

        S:longint;

  begin clrscr;

     writeln(‘Nhap so n: ‘); readln(n);

     for i:=1 to n do

       begin
          writeln(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln(A[i]);

          if A[i] mod 2=0 then S:=S+A[i];
       end;

     for i:=1 to n do if A[i] mod 2=0 then write(A[i]:3);
     writeln(‘Tong cac so chan la: ‘,S);
  readln;

  end.

  Học tốt!

  0
  2021-08-11T19:03:36+00:00

  [B][COLOR=”Blue”]
  Uses crt;
  var a: array [1..1000] of integer;
  i, n, tong: integer;
  begin clrscr;
  write (‘Nhap so luong phan tu: ‘); readln (n);
  for i:= 1 to n do begin write (‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln (a[i]);
  if a[i] mod 2 = 0 then tong:=tong+a[i];
  end;
  write (‘Cac so chan trong day: ‘);
  for i:= 1 to n do
     if a[i] mod 2 = 0 then write (a[i],’ ‘);
  writeln; write (‘Tong cac so chan la ‘,tong);
  readln
  end.

  Cho mình vote 5 sao và câu trl hay nhất nhé, Thanks

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )