Viết chương trình nhập điểm ktra học kì I môn Toán cho N học sinh , và in ra màn hinh với N và điểm lớn nhất được nhập từ bàn phím

Question

Viết chương trình nhập điểm ktra học kì I môn Toán cho N học sinh , và in ra màn hinh với N và điểm lớn nhất được nhập từ bàn phím

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-07-18T20:17:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:18:44+00:00

  program max_toan;

  uses crt;

  var A:array[1..100] of real;

        n,i:bbyte;

        max:real;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap N: ‘);  readln(n);

         for i:=1 to n do

                begin

                       write(‘Nhap diem Toan ban thu ‘,i,’: ‘);  readln(A[i]);

                end;

         max:=A[1];

         for i:=2 to n do

                if A[i]>max then max:=A[i];

         write(max:0:2);

         readln;

  end.

  0
  2021-07-18T20:19:02+00:00

  program mang;

  uses crt;

  var A:array [1..500] of real;

        n,i: integer;

        max: real;

  Begin

           clrscr;

           write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

           max:=1;

           for i:=1 to n do

           begin

                    write(‘A[‘,i,’]=’); readln(A[i]);

                    if max<A[i] then max:=A[i];

           end;

           write(‘Diem lon nhat: ‘,max:2:3);

           readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )