Viết chương trình nhập một xâu bất kì, in ra màn hình các kí tự ở vị trí chẵn trong câu Anh chị giúp em với ạ

Question

Viết chương trình nhập một xâu bất kì, in ra màn hình các kí tự ở vị trí chẵn trong câu
Anh chị giúp em với ạ

in progress 0
Samantha 4 tháng 2021-08-11T10:21:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:23:19+00:00

  uses crt;
  var st : string;
  i,a,d1,d : integer;
  begin
  write(‘Nhap xau :’); readln(st);
  for i:=1 to length(st) do if I MOD 2 = 0 THEN WRITE(ST[I]:3);
  READLN
  END.

  0
  2021-08-11T10:23:25+00:00

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main() {
      string s;
      getline(cin,s);
      for(int i=0;i<s.size();i++){
          if(i%2==0){
              cout<<s[i];
          }
      }
      //samon247
      return 0;
  }

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )