viết chương trình nhập vào 1 số n, sau đó đếm xem n có bao nhiêu chữ số rồi in kết quả ra màn hình

Question

viết chương trình nhập vào 1 số n, sau đó đếm xem n có bao nhiêu chữ số rồi in kết quả ra màn hình

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-07-25T22:07:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:09:34+00:00

  Uses crt;
  Var i,n,dem:longint;
  Begin
  ClrScr;
  dem:=0;
  Write(‘Nhap so nguyen n: ‘);ReadLn(n);
  write(‘so ‘,n,’ co ‘);
  n:=abs(n);
  while n>0 Do
  Begin
  n:=n div 10;
  dem:=dem+1;
  end;
  writeln(dem,’ chu so’);
  Readln
  End.

  0
  2021-07-25T22:09:44+00:00

  program dem_chu_so_n;

  uses crt;
  var i,n,d:longint;
  Begin
  write(‘Nhap so nguyen n: ‘);

  Readln(n);
  n:=abs(n);
  while n>0 Do
  Begin
  n := n div 10;
  d:=d+1;
  end;
  writeln(n,’ co ‘,d,’ chu so’);
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )