Viết chương trình nhập vào một xâu chuẩn bất kỳ ký tự thường sau đó hãy xóa hết các ký tự đặc biệt có trong xâu chỉ chứa lại các ký tự từ A đến Z và t

Question

Viết chương trình nhập vào một xâu chuẩn bất kỳ ký tự thường sau đó hãy xóa hết các ký tự đặc biệt có trong xâu chỉ chứa lại các ký tự từ A đến Z và từ 0 đến 9 và khoảng cách rồi đưa kết quả lên dulieu.txt
Giúp e vs ạ

in progress 0
Melanie 2 tuần 2021-07-12T10:22:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:23:59+00:00

  #include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main()

  {

  string s;

  getline(cin, s);

  for(int i=1;i<=s.size();i++)

  {

  if(s[i]>=’A’&&s[i]<=’Z’||s[i]>=’1’&&s[i]<=’9’||s[i]==’ ‘)

  {

  cout<<s;

  }

  }

  }

  0
  2021-07-12T10:24:36+00:00

  {$H+}

  var s:string;

        i:longint;

        f:text;

  begin

   writeln(‘nhap sau ki tu can xu li’);

   readln(s);

  for i:=1 to lenght(s) do

   if not(s[i] in [‘A’..’Z’]) and not(s[i] in [‘0’..’9′]) then

    then delete(s,i,1);

  assign(f,’dulieu.txt’);reset(f);

  write(f,’chuoi sau khi xu li:’,s);

   close(f);

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )