viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, tính tổng các giá trị lẽ và chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đén N, in kết quả ra màn hình

Question

viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N, tính tổng các giá trị lẽ và chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đén N, in kết quả ra màn hình (sử dụng cú pháp for…do)

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-07-19T09:28:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:29:43+00:00

  uses crt;
  var n,t,i: longint;
  Begin
      clrscr;
      write(‘Nhap so n: ‘);
      readln(n);
      for i:=3 to n do if ((i mod 2 = 1) and (i mod 3 = 0)) then t:=t+i;
      write(‘Ket qua: ‘,t);
      readln
  end.

  0
  2021-07-19T09:30:33+00:00

  program vipem;

  var n,y,i: longint;
  Begin
      write(‘Nhap so n: ‘);
      readln(n);
      for i:=3 to n do if ((i mod 2 = 1) and (i mod 3 = 0)) then y:=y+i;
      write(‘Ket qua: ‘,y);
      readln;
  end.

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )