Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng để nhập và tính tổng 10 số tự nhiên liên tiếp

Question

Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng để nhập và tính tổng 10 số tự nhiên liên tiếp

in progress 0
Piper 5 tháng 2021-07-15T11:34:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:35:19+00:00

  *10 số liên tiếp:

  uses crt;
  var i,s:longint;
  begin
         clrscr;
         for i:=1 to 10 do inc(s,i);
         writeln(s);
         readln;
  end.

  *10 số nhập từ bàn phím:

  uses crt;
  var a:array[1..1000000] of longint;
         i,s:longint;
  begin
         clrscr;
         for i:=1 to 10 do
                begin
                       write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘); readln(a[i]);
                       inc(s,a[i]);
                end;
         writeln(‘Tong: ‘,s);
         readln;
  end.

  0
  2021-07-15T11:35:49+00:00

  program bt;

  uses crt;

  var   T,i:byte;

          a:array[1..10] of byte;

  begin

  clrscr;

            T:=0;

  for i:=1 to n do

             begin

            readln(a[i]);

            T:=T+a[i];

             end;

  writeln(T);

  readln;

  end.

  học tốt

  ^.^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )