Viết chương trình Pascal tính tổng S=1+2+3+…+n ( Bằng câu lệnh while…do). Viết chương trình Pascal tính tổng S=1+2+3+…+n ( Bằng câu lệnh For…d

Question

Viết chương trình Pascal tính tổng S=1+2+3+…+n ( Bằng câu lệnh while…do).
Viết chương trình Pascal tính tổng S=1+2+3+…+n ( Bằng câu lệnh For…do).
Yc: Cần chính xác do 60₫ của tui ó, ko chép mạng, no spam.

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-07-20T22:34:07+00:00 2 Answers 421 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-20T22:35:32+00:00

  1. (while..do)

  program phuongt;
  uses crt;
     var i, s, n: integer;
  begin
              clrscr;
              write(‘Nhap n = ‘); readln(n);
              s:=0; i:=1;
              while i<=n do
              begin
                         s:=s+i;
                         i:=i+1;
              end;
              write(‘Tong s = ‘, s);
              readln
  end.

  2. (For…do)

  program phuongt;
  uses crt;
     var i, s, n: integer;
  begin
              clrscr;
              write(‘Nhap n = ‘); readln(n);
              s:=0; 
              for i:=1 to n do s:=s+i;
              write(‘Tong s = ‘, s);
              readln
  end.

  0
  2021-07-20T22:36:01+00:00

  While…do

  program bai1;
  uses crt;
  var n,S,i:integer;
  begin
  clrscr;
              write(‘ n = ‘); readln(n);
              S:=0; i:=1;
   while i<=n do
              begin
                         S:=S+i;
                         i:=i+1;
              end;
  write(‘Tong la:  ‘, S);
  readln;
  end.

  For…do

  program bai 2;
  uses crt;
  var n,S,i:integer;
  begin
  clrscr;
  write(‘ n = ‘); readln(n) ;S:=0;

  for i:=1 to n do S:=S+i;
  write(‘Tong la:  ‘, S);
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )