Viết chương trình tính tổng các số từ 10 đến 20!!!

Question

Viết chương trình tính tổng các số từ 10 đến 20!!!

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-08-05T16:08:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:09:23+00:00

  Uses crt;

  Var i,s : integet;

  Begin

  s:=0; i:=10;

  While (i>=10) and (i<=20) do begin s:=s+i; i:=i+1;

  write(‘tong la’ , s);

  readln

  end.

  0
  2021-08-05T16:09:31+00:00

  Program bai1;

  user crt;

  var i,n,s: integer;

  begin

  clrscr;

  s=0;

  for i:=10 to 20 do

  s:=s+i;

  writeln(‘tinh tong =’ , s)

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )