viết chương trình tính tổng của n số tự nhiên liên tiếp

Question

viết chương trình tính tổng của n số tự nhiên liên tiếp

in progress 0
Adeline 4 tháng 2021-08-11T04:35:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:36:26+00:00

  program tt;

  uses crt;

  var n,S: integer;

  begin

  clrscr;

  readln(n);

  S:=(n+1)*n/2;

  write(‘Tong cua n so tu nhien lien tiep la: ‘,S);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-11T04:37:07+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var n: integer;

        S:longint;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap so n: ‘); readln(n);

       S:=0;

     for i:=1 to n do

       S:=S+i;

     writeln(‘Tong cua n so tu nhien lien tiep la: ‘,S);

  readln;

  end.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )