1, Đặc điểm địa hình VN? Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào? 2. Phân tích các đặc điểm khi hâu nước ta ? Những t

Photo of author

By Kaylee

1, Đặc điểm địa hình VN? Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?
2. Phân tích các đặc điểm khi hâu nước ta ? Những thuận lợi và khó khăn do khi hậu mang lại.
3.Nêu đặc điểm sông ngòi nước ta? Hiện nay nguồn nước sông ở Tinh BR-VT như thế nào ? nguyên nhân?
helpmeee
Leave a Comment