1. I left home … 16. A. since I was B. at the age of C. when I have been D. while I was 2. We enjoyed ourselves at the party. We met … interest

By Valerie

1. I left home … 16.
A. since I was B. at the age of C. when I have been D. while I was
2. We enjoyed ourselves at the party. We met … interesting people.
A. a little B. few C. a few D. little
3. She said as if she … the lottery ticket.
A. would have won B. would win C. must have won D. had won
4. I have some pain in my heart. You … your doctor yesterday.
A. must have met B. had met C. will have met D. should have met
5. … that we went on a picnic in the countryside.
A. Because it was very nice B. So nice it was
C. So nice was it D. It was a nice day
có kèm giải thích ạ

0 bình luận về “1. I left home … 16. A. since I was B. at the age of C. when I have been D. while I was 2. We enjoyed ourselves at the party. We met … interest”

 1. 1. I left home … 16.

  A. since I was B. at the age of C. when I have been D. while I was

  2. We enjoyed ourselves at the party. We met … interesting people.

  A. a little B. few C. a few D. little

  3. She said as if she … the lottery ticket.

  A. would have won B. would win C. must have won D. had won

  4. I have some pain in my heart. You … your doctor yesterday.

  A. must have met B. had met C. will have met D. should have met

  5. … that we went on a picnic in the countryside.

  A. Because it was very nice B. So nice it was C. So nice was it D. It was a nice day

  @HOCTOT

  Trả lời
 2. 1. B

  => Tôi rời khỏi nhà ở tuổi `16`

  2. C

  => A few : ít

  3. B

  => Câu điều kiện loại `2`

  4. D

  => Bạn nên đến gặp bác sĩ vào ngày hôm qua

  5. C

  => Vì thời tiết đẹp nên chúng tôi đã đi cắm trại ở vùng quê

  Trả lời

Viết một bình luận