(1) Làm hộ bài cho bạn ; (2) Quay cóp trong giờ kiểm tra ; (3) Nhận lỗi thay cho bạn ; (4) Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm ; (5) Dũng

Photo of author

By Iris

(1) Làm hộ bài cho bạn ;
(2) Quay cóp trong giờ kiểm tra ;
(3) Nhận lỗi thay cho bạn ;
(4) Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm ;
(5) Dũng cảm nhận lỗi của mình ;
(6) Nhặt được của rơi, đem trả lại người mất;
(7) Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình.
Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính trung thực ? Giải thích vì sao ?
Leave a Comment