1. Mật độ dân số là gì? Nêu hai nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới?

Photo of author

By Iris

1. Mật độ dân số là gì? Nêu hai nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới?

0 bình luận về “1. Mật độ dân số là gì? Nêu hai nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới?”

  1. mật độ dân số là một phép đo trên đơn vị diện tích nó thường được áp dụng cho các sinh vật hoặc con người.

    Hai nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới là Trung Quốc và Monaco

  2. +) Mật độ dân số là một phép đo dân số trên đơn vị diện tích hay đơn vị thể tích. Nó thường được áp dụng cho các sinh vật sống nói chung, con người nói riêng.

    +) 2 nơi có MĐDS cao nhất TG: Trung Quốc và Manaco.

Viết một bình luận