1. Mật độ dân số là gì? Nêu hai nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới?

Photo of author

By Iris

1. Mật độ dân số là gì? Nêu hai nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới?
Leave a Comment