1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến bắc giang dài 12km,đình trám đến bãi bò dài 4km, biết vận tốc từ đình trám đến bãi bò là 12km/h,từ bãi bò đến bắ

By Arianna

1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến bắc giang dài 12km,đình trám đến bãi bò dài 4km, biết vận tốc từ đình trám đến bãi bò là 12km/h,từ bãi bò đến bắc giang là 8km thì đi hết 20 phút a)tính thời gian đi từ đình trám đến bãi bò b)tính vận tốc từ bãi bò đến bắc giang c)tính vận tốc trung bình từ đình trám đến bắc giang

0 bình luận về “1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến bắc giang dài 12km,đình trám đến bãi bò dài 4km, biết vận tốc từ đình trám đến bãi bò là 12km/h,từ bãi bò đến bắ”

 1. Tóm tắt:

  $s_{1}$ = 4 km (Từ Đình Trám tới Bãi Bò)

  $s_{2}$ = 8 km (Từ Bãi Bò tới Bắc Giang)

  $s_{3}$ = 12 km (Từ Đình Trám tới Bắc Giang)

  $v_{1}$ = 12 km/h

  $t_{2}$ = 20 phút

  a) $t_{1}$ = ?

  b) $v_{2}$ = ?

  c) $v_{tb3}$ = ?

  Giải:

  a) Thời gian người đi xe đạp đi từ Bãi Bò tới Bắc Giang là:

  $t_{1}$ = $\frac{s_{1}}{t_{1}}$ = $\frac{4}{12}$ = $\frac{1}{3}$ (h)

  b) Đổi: $t_{2}$ = 20 phút = $\frac{20}{60}$ h = $\frac{1}{3}$ h

  => Vận tốc người đi xe đạp đi từ Bãi Bò tới Bắc Giang là:

  $v_{2}$ = $\frac{s_{2}}{t_{2}}$ = 8 : $\frac{1}{3}$ = 24 (km/h)

  c) Vận tốc trung bình người đi xe đạp từ Đình Trám tới Bắc Giang là:

  $v_{tb3}$ = $\frac{s_{3}}{t_{1}+t_{2}}$ = 12 : ($\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{3}$) = 18 (km/h)

  Giải thích:

  a) Áp dụng công thức: v = $\frac{s}{t}$

  b) Quy đổi $t_{2}$ sang h rồi làm như câu a

  c) Ta có $s_{1}$ + $s_{2}$ = $s_{3}$

  => Áp dụng công thức tính vận tốc trung bình để tính

  Trả lời
 2. Đáp án:

  a. t1 = 20 phút    b. v2 = 24km/h    c. vtb = 18km/h

  Giải thích các bước giải:

   a. Thời gian đi từ đình trám đến bãi bò là:
  \[{t_1} = \frac{{{s_1}}}{{{v_1}}} = \frac{4}{{12}} = \frac{1}{3}h = 20phút\]

   b. Vận tốc từ bãi bò đến Bắc Giang là:

  \[{v_2} = \frac{{{s_2}}}{{{t_2}}} = \frac{8}{{\frac{1}{3}}} = 24km/h\]

   c. Vận tốc trung bình là:
  \[{v_{tb}} = \frac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \frac{{12}}{{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}} = 18km/h\]

  Trả lời

Viết một bình luận