1 người dùng mặt phẳng nghiêng đưa 1 vận lên cao 2m với công thực hiện là 400J trong 2 phút. Tính công suất người đó đã thực hiện

Photo of author

By Aubrey

1 người dùng mặt phẳng nghiêng đưa 1 vận lên cao 2m với công thực hiện là 400J trong 2 phút. Tính công suất người đó đã thực hiện

0 bình luận về “1 người dùng mặt phẳng nghiêng đưa 1 vận lên cao 2m với công thực hiện là 400J trong 2 phút. Tính công suất người đó đã thực hiện”

 1. tóm tắt 

  s=2m

  A=400 J

  t=2 phút=120 giây

  P=?

                                                    giải

     lực mà người đó thực hiện là :

          A=F.s–> F=A : s= 400 : 2 = 200 N

    vận tốc kéo của người đó  là :

          v=s : t = 2 : 120 = 0,016 m/s 

     công suất người đó đã thực hiện là :

        P=F . v = 200 . 0,016 = 3,2 W

         

Viết một bình luận