1.phân tích nội dung của quy luật giá trị? 2.người bán,người sản xuất vận dụng quy luật giá trị như thế nào? 3.liên hệ thực tế,làm thế nào để hạn chế

Photo of author

By Julia

1.phân tích nội dung của quy luật giá trị?
2.người bán,người sản xuất vận dụng quy luật giá trị như thế nào?
3.liên hệ thực tế,làm thế nào để hạn chế mặc tiêu cực trong quá trình cạnh trạnh.
Ai giải giúp mình với thứ 2 mình thi rồii????.mình cảm ơn nhìu.




Leave a Comment