1 She ( go ) to the zoo yesterday 2 My father ( play ) baskerball for 2 years

Photo of author

By Brielle

1 She ( go ) to the zoo yesterday
2 My father ( play ) baskerball for 2 years

0 bình luận về “1 She ( go ) to the zoo yesterday 2 My father ( play ) baskerball for 2 years”

 1. 1 She ( go ) went to the zoo yesterday
  Dấu hiệu : yesterdaay
  `=>` QKĐ : S + Ved / cột 2
  2 My father ( play )has played  baskerball for 2 years
  Dấu hiệu : for ( chỉ một mốc thời gian )
  `=>` HTHT : S+ has / have + PII

 2. 1 She ( go ) to the zoo yesterday

  yesterday là quá khứ đơn

  => công thức quá khứ đơn:

  S+V(ed/2) +O

  => go => wen

  =>She went to the zoo yesterday

  …..

  2 My father ( play ) baskerball for two years

  for two years => hiện tại hoàn thành ( for + khoảng thời gian)

  => công thức là 

  S+has/have+ P2

  => play => has played

  => My father has played baskerball for 2 year

  Chúc bạn học tốt 🙂

Viết một bình luận