1) trong mạch điện các electron dịch chuyển như thế nào và vì sao dịch chuyển như vậy 2) Chiều dòng điện theo quy ước là chiều chuyển động của điện tí

Photo of author

By Madeline

1) trong mạch điện các electron dịch chuyển như thế nào và vì sao dịch chuyển như vậy
2) Chiều dòng điện theo quy ước là chiều chuyển động của điện tích nào ? Vì sao
Leave a Comment