ai giúp em với ạ: I couldn’t sleep though i was very tired- Despite=====–.

By Alaia

ai giúp em với ạ: I couldn’t sleep though i was very tired- Despite……………………………………………………………

0 bình luận về “ai giúp em với ạ: I couldn’t sleep though i was very tired- Despite=====–.”

 1. Đáp án : 

  Despite being very tired, I couldn’t sleep 

  *Công thức : 

  Despite=In spite of +N/Ving/the fact that +clause(mệnh đề)

  #học_giỏi 

  Trả lời

Viết một bình luận