. Khi nhân một số tự nhiên với 32, một bạn đó viết các tích riêng thẳng cột với nhau do đó kết quả đạt được là 85. Tìm tích đúng của phép tính nhân đó

. Khi nhân một số tự nhiên với 32, một ...

Read more

Niêu nội dung chính đoạn trích chiến thắng mtao mxay

Niêu nội dung chính đoạn trích chiến thắng mtao mxay

Read more

Jan often (go)…out with her friend in free time

Jan often (go)…out with her friend in free time

Read more

Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc dự định 50km/giờ. Sau khi đi được 23/ quãng đường với vận tốc dự định thì ô tô đã giảm tốc độ và đi với vận t

Một người đi ô tô từ A đến B với ...

Read more

KCLO3+HBr=>Kcl+BR2+H2O 2, CUO+H2=>.CU+H2O 3, NH3+Cl2=>N2+HCL 4, S+HNO3=>H2SO4+NO 5,NH3+O2=.NO=H2O

KCLO3+HBr=>Kcl+BR2+H2O 2, CUO+H2=>.CU+H2O 3, NH3+Cl2=>N2+HCL 4, S+HNO3=>H2SO4+NO 5,NH3+O2=.NO=H2O

Read more

Bài 1: Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: ” Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát

Bài 1: Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu ...

Read more

Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các lọ chứa khí riêng biệt các chất sau: a/ Khí metan và khí etilen. b/ Etilen và axetilen. c/ Metan, etilen và

Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các lọ ...

Read more

hòa tan 174g hỗn hợp 2 muối cacbonat và sunfit của cùng 1 kim loại kiềm vào dd hcl dư. Toàn bộ khí thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500ml dd koh 3M

hòa tan 174g hỗn hợp 2 muối cacbonat và sunfit ...

Read more

Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô. Giải bài tập câu hỏi thảo luận s

Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu ...

Read more

tính nhanh : 2+”(-5)+ 8+(-11)+…+2012+(-2015)-2018 hép mi

tính nhanh : 2+”(-5)+ 8+(-11)+…+2012+(-2015)-2018 hép mi

Read more