. Khi nhân một số tự nhiên với 32, một bạn đó viết các tích riêng thẳng cột với nhau do đó kết quả đạt được là 85. Tìm tích đúng của phép tính nhân đó

Photo of author

By Remi

. Khi nhân một số tự nhiên với 32, một bạn đó viết các tích riêng thẳng cột với nhau do đó kết quả đạt được là 85. Tìm tích đúng của phép tính nhân đó ?

0 bình luận về “. Khi nhân một số tự nhiên với 32, một bạn đó viết các tích riêng thẳng cột với nhau do đó kết quả đạt được là 85. Tìm tích đúng của phép tính nhân đó”

 1. Khi để tích riêng thẳng cột với nhau thì tích thu được sẽ bằng  lần thừa số còn lại.

  Vậy thừa số còn lại là

   17

  Tích đúng là:

   544

  Đáp số: 

 2. Tổng khi nhân với 32 là 

  3 + 2 = 5

  Nếu nhân một số tự nhiên với 32, một bạn đó viết các tích riêng thẳng cột với nhau do đó kết quả đạt được là 85 thì số tự nhiên đó là :

  85 : 5 = 17

  Tích đúng của phép nhân đó là :

  17 × 32 = 544

                  Đáp số : 544

  Nếu sai thì bạn có thể báo có mình

Viết một bình luận