Ba bóng đèn loại 6V-3W được mắc song song vào 2 cực của 1 nguồn điện có suất điện động 6V và điện trở trong 1 ôm thì cường độ dòng điện chạy trong ngu

Photo of author

By Mary

Ba bóng đèn loại 6V-3W được mắc song song vào 2 cực của 1 nguồn điện có suất điện động 6V và điện trở trong 1 ôm thì cường độ dòng điện chạy trong nguồn điện là ??? Mấy bạn giúp mik giải câu này thật chi tiết nhé !!!!
Leave a Comment