Ba khu vực địa hình ở Nam Mĩ từ tây sang đông lần lượt là: a. sơn nguyên, đồng bằng, núi. b. sơn nguyên, núi, đồng bằng. c. núi, đồng bằng, sơn nguyê

Photo of author

By Everleigh

Ba khu vực địa hình ở Nam Mĩ từ tây sang đông lần lượt là:
a. sơn nguyên, đồng bằng, núi.
b. sơn nguyên, núi, đồng bằng.
c. núi, đồng bằng, sơn nguyên.
d. núi, sơn nguyên, đồng bằng.
Leave a Comment