bài tập vận dụng cơ bản bài 1: đặt các trạng từ chỉ tần suất vào vị trí đúng ở câu 1: he phays golf on sundays( sometimes) 2: the weather is bad in no

By Raelynn

bài tập vận dụng cơ bản
bài 1: đặt các trạng từ chỉ tần suất vào vị trí đúng ở câu
1: he phays golf on sundays( sometimes)
2: the weather is bad in november( al ways)
3: we have fish for dinner.( seldom
Viết một bình luận