Bảng kiểm điểm đảng viên, cá nhân mới nhất

By mtrend

Bạn là người đảng viên mới, chưa biết cách thức làm cho mình một bảng kiểm điểm cá nhân vào cuối năm như thế nào. Bảng kiểm điểm này, dùng để trình bày những khuyết điểm và những điều còn thiếu sót ở mỗi đảng viên để cố gắng khắc phục.
bang kiem diem dang vien ca nhan moi nhat 2019
Đã là một Đảng viên, thì đòi hỏi các bạn phải viết và trình bày một bảng kiểm điểm rõ ràng và chính xác nhất. Chính vì thế, các bạn có thể tham khảo qua các bảng kiểm điểm cá nhân Đảng viên dự bị và chính thức hay là cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm cuối năm, cuối kỳ.

Các mẫu bảng kiểm điểm cá nhân Đảng viên

1. Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên: ………………………
Hiện đang làm việc tại Bộ phận: ………………
Nhiệm vụ được giao là: …………………………..
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau: (Trình bày sự việc xảy ra)
Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không? ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi): ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Hậu quả do sai phạm xảy ra: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bản thân hứa để lần sau không vi phạm: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………., ngày……tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu 2

ĐẢNG BỘ …………

————————-

CHI BỘ: ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————–

……………., ngày …. tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên: …………………….. Ngày sinh: …………………….
Chức vụ Đảng: …………………..:
Đơn vị công tác: ………………………………
Chi bộ: …………………………..
1. Về tư tưởng chính trị.
– Luôn kiên định và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.
– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.
– Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.
– Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định và Hương ước của địa phương nơi cư trú.
– Trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cách dứt khoát, công bằng và sòng phẳng, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.
– Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
– Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
* Về công tác chuyên môn: + Được phân công ……………………
* Về công tác đoàn thể:
+ ………… được tỉnh đoàn tặng bằng khen.
+ Chi đoàn …………….. được huyện đoàn tặng bằng khen.
+ Bản thân được huyện đoàn tặng bằng khen.
– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư chú theo quy định.
– Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó, thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học và thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.
– Hoàn thành tốt mọi công việc mà sở giáo dục và trường đề ra.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật
– Tôi luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
– Luôn thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; – Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng.
– Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể.
– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.
5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương ………… và những vấn đề mới phát sinh.
– Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về 19 điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập và tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn.
– Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ.
– Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
– Biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh và với nhân dân nơi sinh sống và cư trú.
– Đã giải quyết công việc có hiệu quả, khắc phục được tính nóng nảy khi giải quyết công việc.
6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân.
– Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.
– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.
– Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.
– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.
7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.
– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
– Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc phải linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.
– Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành.
– Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình hình hoạt động của Đoàn, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các công việc kịp thời.
– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:
+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

3. Mẫu 3

ĐẢNG BỘ BỘ TƯ PHÁP

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2019

 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Năm 2019
Họ và tên: ………………………………………………… Ngày sinh: ……………………………….
Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..
Chi bộ: …………………………………………………………………………………………………….
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Về tổ chức kỷ luật
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Với các bảng kiểm điểm dành cho đảng viên trên, các bạn có thể tham khảo và chọn mẫu cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhất nhé!

Xem thêm:

Tên Facebook hay: Những cái tên hay nhất trên Facebook

Biển số xe các tỉnh: Tra cứu biển số xe Ô tô, xem máy các tỉnh

Tên tiếng Hàn hay: Dịch họ, tên tiếng Hàn của bạn có ý nghĩa gì?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.

Viết một bình luận