Biện pháp nào sau đây là phương châm thích nghi với điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long? 1 điểm A. Tích cực thau chua, rửa mặn, cải tạo đất

Photo of author

By Mackenzie

Biện pháp nào sau đây là phương châm thích nghi với điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long?
1 điểm
A. Tích cực thau chua, rửa mặn, cải tạo đất.
B. Chủ động sống chung với lũ và khai thác lợi thế của lũ đem lại.
C. Nâng cao trình độ dân trí.
D. Tăng cường hệ thống thủy lợi.
Leave a Comment