Các thiết bị như đĩa cứng, đĩa mềm, thiết bị nhớ Flash, đĩa CD …được gọi là: A. Bộ nhớ trong B.

By Cora

Các thiết bị như đĩa cứng, đĩa mềm, thiết bị nhớ Flash, đĩa CD …được gọi là:
A. Bộ nhớ trong B. Ram
C. Bộ nhớ ngoài D. Các phuơng án đều sai
Viết một bình luận