Các trung tâm công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu có quy mô A. rất lớn và lớn. B. lớn và vừa. C. trung bình và nhỏ. D. l

Photo of author

By Kinsley

Các trung tâm công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu có quy mô
A. rất lớn và lớn. B. lớn và vừa. C. trung bình và nhỏ. D. lớn và trung bình.
Leave a Comment