Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 13 cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung? A: Pu Đen Đinh B: Hoàng Liên Sơn C: Trường Sơn Bắc D: Bắc Sơn

Photo of author

By Vivian

Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 13 cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?
A: Pu Đen Đinh
B: Hoàng Liên Sơn
C: Trường Sơn Bắc
D: Bắc Sơn
Leave a Comment