Câu 1: Một người mang một cái can 3 lít đến cửa hàng để mua 1 lít dấm. Người bán hàng chỉ có một cái can 5 lít đựng đầy nước dấm và một can 2 lít chưa

By Ayla

Câu 1:
Một người mang một cái can 3 lít đến cửa hàng để mua 1 lít dấm. Người bán hàng chỉ
có một cái can 5 lít đựng đầy nước dấm và một can 2 lít chưa đựng gì cả.
Theo em, người bán hàng phải dùng cách nào để đong đúng yêu cầu của khách?
Câu 2: Hãy cho biết tác dụng của mặt phẳng nghiêng khi nâng các vật lên cao và khi
di chuyển vật từ trên xuống
Câu 3:
Có 6 viên bi giống hệt nhau, trong đó có 1 viên bi bằng chì và 5 viên bi bằng sắt.
Chỉ với hai lần cân hãy chỉ ra viên bi bằng chì.
Câu 6 :nên sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hai hệ thống ròng rọc sau (như hình vẽ) để đưa vật m lên cao? giải thích?
Viết một bình luận