CÂU 1 : Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên : A.Lớn hơn trọng lượng của vật B.bằng trọng lượng của vật C.nhỏ hơn trọng lượng của vật D.lớn h

Photo of author

By Cora

CÂU 1 : Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên :
A.Lớn hơn trọng lượng của vật
B.bằng trọng lượng của vật
C.nhỏ hơn trọng lượng của vật
D.lớn hơn trọng lượng của vật và thay đổi hướng của lực kéo.
Leave a Comment