Câu 1: Tại sao sê -ra -pun-di có lượng mưa cao nhất thế giới ? Câu 2: Trình bày đặc điểm của môi trường nhiệt đới gió mùa ?

Photo of author

By Daisy

Câu 1: Tại sao sê -ra -pun-di có lượng mưa cao nhất thế giới ?
Câu 2: Trình bày đặc điểm của môi trường nhiệt đới gió mùa ?
Leave a Comment